İmar Planı Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Yöre halkının yaşadığı bölgede en iyi sağlık, oturma, çalışma, dinlenme, eğlence, ulaşım, yaşama koşullarında ve benzeri olanaklarla birlikte düşünülen en üst düzeyde yaşam koşulları sağlayacak çözümleri belirleyen tematik plan ve haritalardır.

İmar planları kaç çeşittir?

Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı olarak ikiye ayrılsa da diğer imar gelişim planları da içine katıldığında büyükten küçüğe:

1. Bölge Planı (Devlet Planlama Teşkilatı sorumluluğundadır.)

2. Çevre Düzeni Planı (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı sorumluluğundadır.)

3. Nazım İmar Planı (Belediyelerin sorumluluğundadır.)

4. Uygulama İmar Planı

5. Parselasyon Planı

şeklinde sıralanır. Ayrıca hazırlanmış imar planlarında ilerideki zamanlarda değişiklik ve ilave yapılması gerekebilir. 

Bu tip planlar da üçe ayrılır:

1. Revizyon İmar Planı ( İmar planı olan bölgelerde yapılan değişiklikler için)

2. İlave İmar Planı (İmar planı olan bölgelere bitişik yeni imara açılacak bölgeler için)

3. Mevzi İmar Planı (Belediye ve mücavir alan içerisinde, hâlihazırda imar planı yapılmış bölgeden ayrı bölgeler için)