top of page

Vakıf Taviz Bedeli Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Vakıf malların mülke dönüşümü tasarruf edene intikali için bir bedel öngörülmüş olup, bu bedele taviz bedeli denilmektedir.

Vakıfların yönetimi ile birlikte faaliyet denetimi, sahip olunan gayrimenkullerin ve menkullerin tescili, korunması gibi işlemler Vakıflar Kanunu çerçevesinde yapılır. Vakıf taviz bedeli ile vakıfların onarılması, yaşatılması, ekonomik olarak işletilmesi ve tasarruf edilmesi sağlanır.

Vakıf taviz bedeli, gayrimenkul değerinin yüzde ellisi kadardır. Taviz bedelinin vakfa mutlaka ödenmesi gerekir. Aksi durumda temlik yapılamaz. Taviz bedeli eğer kamulaştırma için kullanılacaksa kamulaştırma bedeli esas alınarak işlem yürütülür.

Taviz bedelinin tahsil şekli

MADDE 19 – Taviz bedelleri, yapılacak tebligat üzerine altmış gün içerisinde peşin olarak ödenebileceği gibi eşdeğer bir taşınmazla takas edilebilir veya yarısı peşin, kalanı bir yılda beş eşit taksitte ödenebilir. Taksitlendirme halinde, taşınmaza birinci derece ve birinci sırada ipotek konulur. Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan taksitlerin tamamı muaccel olur.

Genel Müdürlükçe tahakkuk ettirilen taviz bedelleri, yapılacak tebligata rağmen ödenmediği takdirde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilerek vakfı adına gelir kaydedilir.

bottom of page