Mevzii İmar Planı?


Mevzii imar planı, İmar Kanunu ile düzenlenmiş uygulama imar planı türlerinden biridir. Mevcut planların nüfus gibi nedenlerle yetersiz kalması ya da yeni yerleşim alanlarının imara açılması gerekliliğinin oluşması halinde, yürürlükte bulunan planların sınırın dışında kalan, hali hazırdaki planlar ile bütünleşmeyen, sosyal ve teknik altyapıları plan sınırları dahilinde karşılayan planlara mevzii imar planı adı verilir.

Mevzii İmar Planı Yönetmeliği

Mevzii imar planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Mevzii İmar Planı Ölçeği

Mevzii imar planı yapılmadan önce ilk olarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanır. Daha sonra plan üzerinden 1/1000 ölçekli mevzii planı hazırlanır. Mevzi imar planı uygulama ve nazım imar planı aşamalarını içerebilir.