Kira Stopajı Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

İşyeri olarak kullanılmak amacı ile kiralanmış gayrimenkullerin, kira bedelleri üzerinde uygulanan stopaj vergi kesintisidir.

Kanuna göre, “kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zırai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.”