Kanuni İpotek Nedir?


Bir kanun hükmüne bağlı olarak belirlenen alacak miktarının, mal sahibinin isteğine bağlı olmadan alacaklının tek taraflı isteği ile tapu sicillerine işlenmesiyle oluşan ipotek ürünlerine kanuni ipotek denir. Bu işlemlerin evraklarında tapu sicilinin derece sütununa K harfi yazılır ve kayıt bu şekilde tescillenir.

Kanuni ipotek ile ilgili kurallar Türk Medeni Kanunu’nun 892. maddesine göre düzenlenmiştir. Bu kanunun ön gördüğü durumlara göre, kişilerin sahip olduğu ipotek haklarına da ipotek kurma hakkı denilmektedir. Kanuni ipoteğin tapu tesciline işlenebilmesi için alacağın mülk sahibi kabul edilmesi veya mahkemenin bu yönde karar vermesi gerekmektedir. Maliğin alacağa karşılık yeterli güvence göstermesi durumunda tescil isteme hakkı ortadan kalkar.

Kanuni İpotek Ne Zaman Tesis Edilir?

Satıcılar, satıştan dolayı ortaya çıkan alacağı için taşınmaz mal üzerinde ipotek tesis edebilir. Bununla birlikte el birliği ile ortaklığa girilen taşınmazların mirasçıları ve ortakları da kanuni ipotek hakkına sahiptir.

Bir taşınmazın üzerinde yapılan emek ve malzeme karşılığında maliklerden veya yüklenicilerden alacaklı olarak zanaatkarlar kanunen ipotek hakkına sahiptir.

Kanuni İpotek Hakları Nedir?

Satıcılar, mirasçılar ve zanaatkarların sahip olduğu ipotek hakkı, malikin rızasına bağlı olmadan alacaklıların tek taraflı istemi elde edilen haklardır.

Kanuni İpotek Terkini Nedir?

Tapu kütüğüne kaydedilen veya şerh edilen bir taşınmazın hükümden düşürülmesine ve ayni hakların sona erdirilmesine kanuni ipotek terkini denir.