İfraz


Tapu sicilinde tek bir parselden meydana gelen bir taşınmazın, imar planına uygun şekilde hazırlanmış haritalar üzerinde birden fazla parsele ayrılmasına ve bu işlemin tapuya tescil edilmesine ifraz adı verilir. İmar Kanunu’na göre belediye ve mücavir alan sınırları içindeki gayrimenkullerin  ifrazında belediyeler yetkilidir. Belediye encümeninin onayı ile ifraz kararı resen alınabilir.

İfrazen Taksim

İfraz parselasyon nitelikli ve parselasyon nitelikli olmayan ifraz işlemleri olarak ikiye ayrılır. Parselasyon nitelikli ifraz ile bir parselin kamu yararı gözetilerek okul, ibadethane, yol, yeşil alan, park, meydan vb. amaçlar için kamuya terk edilmesidir. Parselasyon niteliği olmayan ifrazlarda ise kamuya terk edilmesi söz konusu olan alanlar olmayıp, bir parselin birden fazla parsele ayrılma işlemi yapılır.

0 views0 comments