Borçlu Emlaktaki Son Hukuki Süreç: Cebri Satış
Borcu bulunan ev, iş yeri, arsa ve diğer taşınmaz malların icra yoluyla satılıp, borcun bu satış değeri üzerinden tahsil edilmesine cebri satış adı veriliyor.

Cebri Satış Nedir?

Emlak veya hukuki tanımıyla gayrimenkul (taşınmaz) ürünleri üzerinde borç veya ipotek olabiliyor. Hem kredi ile satın alınan emlaklar üzerindeki banka ipotekleri hem de emlak sahibinin başka borçları nedeniyle, ilgili icra müdürlüğü tarafından haciz işlemi başlatılabiliyor. Haczedilen ve yine icra müdürlüğü tarafından borcun tahsili için yapılan satışa ise "cebri satış" deniliyor. Devlet tarafından cebir yoluyla yani hukuki zorlamayla gerçekleştirilen bu satış türü sadece taşınmazlar için değil, taşıt, makine ve benzeri taşınır mallar için de uygulanabiliyor.

Cebri Satışın Amacı

Hukuk veya kanun koyucu, tüm borç alacak ilişkilerinde alacaklı tarafın haklarını korumayı öncelik olarak kabul eder. Cebri satış da bu koruma amacını güden hukuki bir süreçtir. Borcunu ödemeyen veya ödemekte direten kişi ve kurumlara ait taşınmazlar cebri satış yoluyla ihaleye çıkarılır. İhale sonucu en yüksek rakamı veren alıcı, hukuki süreç tamamlandıktan ve gerekli tescil işlemleri yapıldıktan sonra taşınmazın yeni sahibi olur. Alıcının ödediği bedel üzerinden de borç miktarı mahsup edilerek alacaklıya ödenir.

Cebri Satış Prosedürü

Cebri satış, borçlu kişi ya da kuruma ait olan taşınmazın İcra ve İflas Kanunu hükümlerince açık mezat yoluyla satışını içeriyor. Bu sayede satış değeri üzerinden hem alacaklının alacağı tahsil ediliyor hem de ihaleye girip satışı kazanarak taşınmazın yeni sahibi olan 3. şahıs veya şahıslar adına tapu tescil işlemi yapılıyor. Tescilin gerçekleşmesi için ise kimi belgeler gerekiyor.

Bu belgeler ve belgelerin içerikleri şöyle sıralanıyor:

1- İlgili icra müdürlüğünün hazırladığı satış müzekkeresi. (Söz konusu müzekkerede ihalenin kesinleşmiş olduğunun açıkça belirtilmesi, ihaleyi kazanan alıcının nüfus bilgilerinin ve üzeri mühürlü fotoğrafının bulunması, ihale bedelinin (Satış rakamı) gösterilmiş olması gerekiyor.)

2- Taraf veya tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport ya da avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, TC. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası.

3- İhale ve tescil işleminde temsilci sıfatıyla katılan varsa, bu temsili veya vekaleti belirten belge.

Cebri satış hisseli taşınmazlar üzerinde de uygulanabiliyor. Bu sayede taşınmaza ait hissedarlık durumu ortadan kaldırılabiliyor. Hisseli gayrimenkuller üzerindeki paydaşlık-hissedarlık  yapısının satış yöntemiyle sona erdirilmesi kararı alındıysa, kanun hükümleri çerçevesinde cebri satış işlemi gerçekleştirilebiliyor. Taşınmazın satışı sonrasında elde edilen gelir, her birinin taşınmaz üzerindeki pay oranı ölçüsünde hissedarlara dağıtılıyor.

0 views0 comments