Aciz Vesikası Ne Demek?

EmaPark Gayrimenkul Emlak Sözlüğü

Borçlunun kanuni yönden takip edilen alacağı ödemeye yeterli malı bulunmadığına dair icra dairesi tarafından verilen resmi belgeye aciz vesikası denir.

Diğer bir ifade ile de Aciz vesikası icra takibi sonunda alacaklıya alacağının ödenmeyen kısmı için icra dairesince verilen belgedir.

Aciz vesikasında alacaklının ödenmeyen alacağı, faizi ve takip giderleri yer alır.

Aciz vesikasını düzenleme yetkisi icra takibini yapan icra dairesine aittir.

Aciz vesikasının türleri nedir?

Geçici Aciz Vesikası: Haciz sırasında borçlunun haczi kabil malları bulunmakla birlikte, bunların uygun görülen değerlerinin, takip konusu alacağı karşılamayacağı anlaşılırsa, bu durumu belirleyen haciz tutanağı geçici aciz vesikası niteliğindedir. 

Burada aciz vesikası haciz sırasında verilmekte olduğu için kesin nitelikte değildir. Çünkü borcu karşılayıp karşılamayacağı ancak satış sonrasında anlaşılacaktır.

Geçici aciz vesikası verilmesinin tek sonucu, iptal davası açılabilmesine olanak sağlamasıdır.

Kesin Aciz Vesikası: Kesin aciz vesikası iki şekilde olur.

Birinci olarak haczedilen mallar satılır ve alacaklı veya alacaklılara satış sonrası elde edilen bedel paylaştırılır ve bundan sonra alacağını tamamen alamamış olan alacaklıya kesin aciz vesikası düzenlenir.

İkinci olarak haciz sırasında borçlunun haczi kabil hiçbir malı bulunmazsa, bu durumu tespit eden haciz tutanağı 143. Maddeye göre kesin aciz vesikası hükmündedir. Bu durumda alacaklıya ayrıca aciz vesikası düzenlenerek verilmez.